" "
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر پیام نجفی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2

آقای دکتر علیرضا جلالی زند

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3

آقای دکتر مهران هودجی

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

4

آقای دکتر مسعود حیدری

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

5

آقای مهندس منصور حسن زاده

مدیر کل امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

6

آقای دکتر مجید طغیانی

مدیر کل پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

7

آقای دکتر محمد رضا نادری

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

8

آقای سید پرویز پورراکی

ذیحساب و مدیر مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

9

آقای عباسعلی حبیبی

مدیر تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

10

آقای اصغر عالمیان

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

11

آقای مجتبی کمال

مسئول انتظامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 

12

آقای جواد فرهنگ

مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 

13

آقایان محی الدین جعفری

مسئول سمعی بصری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 

14

خانم فروزنده دشتی

مدیر گروه مامایی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

15

آقای غلامحسین عبدیزدان

مدیر گروه پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

16

آقای محمد اکبری

مدرس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

17

خانم شهناز بهشتی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

18

خانم بهناز ترکان

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

19

خانم مهسا السادات موسوی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

20

خانم نازی کریمی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

21

خانم مرضیه ضیایی راد

دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

22

خانم الهام داوری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

23

خانم نجمه شفیعی

مسئول هماهنگی برگزاری همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقاء سلامت

24

خانم زهرا راعی

کارشناس پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

25

خانم سودابه معظمی

کارشناس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

26

خانم فتانه السادات خدایی

کارشناس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

27

خانم فریبا باجول

کارشناس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

28

خانم محبوبه هوشیار

کارشناس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

29

خانم نفیسه ربانی

کارشناس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

30

خانم فاطمه کریمیان

کارشناس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

31

خانم سیده جمیله مرتضوی

کارشناس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

32

خانم محبوبه محمدی

کارشناس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

33

خانم اکرم ریسمانچیان

کارشناس بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

34

خانم اعظم اسماعیلی

مسئول امور عمومی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

35

خانم فاطمه کریمی

مسئول دبیر خانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

 
"
تعداد بازدیدکنندگان امروز 2
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 76533
تعداد کاربران بر خط 363
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal