" "
 

ارائه مقالات (سخنراني) روز چهارشنبه 6/9/1392

ساعت

سالن اميركبير

ارائه دهنده

سالن A

ارائه دهنده

سالن B

ارائه دهنده

۱۰:۳0 ۱۰:۴5-

بكارگيري نتايج تحقيق در بالين:چالش جدي پرستاري باليني

دكتر فضل ا... احمدي

حمايت اجتماعي درك شده و ابعاد آن در بيماران تحت درمان با همودياليز شهر اصفهان

غلامحسين عبد يزدان، الهام داوري دولت آبادي

تشخيص زودرس سرطان ها  با استفاده از  بو ي ياخته غير طبيعي

فروزنده دشتي، دكتر مريم استاد شريف، بهناز تركان

۱۰:۴۵ ۱۱-

زايمان فيزيولوژيك، طبيعي  و بدون مداخله

دكتر زيبا تقي زاده

از كارآمدي مراقبتي تا ناكارآمدي مراقبتي: ادراك مادران كودكان بستري از رفتارهاي مراقبتي پرستاران

نيره سلماني، دكترعباس عباس زاده دكترمريم رسولي

يائسگي و طب مكمل

پروين بهادران

سارا عابدي

11-11:15

ترياژ درمصدومين شيميائي

دكتر محمدعلي خوشنويس، دكتر جعفراصلاني، دكتريونس پناهي

مطالعه موارد مغاير با ضوابط و مقررات مندرج در پرونده پزشكان طرف قرارداد بيمه سلامت استان اصفهان

اكبر منصوري دكترآرش قدوسي، دكترحيدرعلي عابدي، احمدرضا رياضات

بررسي تأثير آموزش تغذيه از طريق مشاركت گروه همسالان در بهبود ادراكات و عملكرد نوجوانان دختر در زمينه مصرف صبحانه

طاهره رحيمي، دكتر طاهره دهداري

۱۱:۱۵- ۱۱:۳۰

مقايسه تاثير كرم واژينال بره موم زنبور عسل (پروپوليس) با ژل واژينال مترونيدازول بر نتايج درمان عفونتهاي باكتريايي واژن در زنان سنين باروري مراجعه كننده به درمانگاه هاي منتخب زنان

مهساالسادات موسوي، رضا مناني، محسن صنيعي، مينو متقي، بهناز تركان، هوشنگ افروزان

تبيين مدل سازماني NEARER براي سياستگذاري و برنامه ريزي مشاركتي گسترش نقش آموزشي پرستار: تحليل محتواي كيفي تعاملات،مستندات و برنامه‌هاي آموزش بيمار يك پروژه

پروانه خراساني، مريم‌رسولي، سرور پرويزي، منصوره زاغري تفرشي، محمود نصراصفهاني

مقايسه كيفيت زندگي و سلامت عمومي بعد از زايمان سزارين و طبيعي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر خرم آباد در سال ۹۰-۱۳۸۸

شيما هاشمي

كبري كرمي

فيروزه غضنفري

مهدي رضايي

11:30 - 12

كاربرد ابزار كيفيت زندگي خلاصه سازمان بهداشت جهاني گونه فارسي توسط پرستاران براي سنجش كيفيت زندگي بيماران

دكتر مسعود بهرامي

بررسي نيازاموزشي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه  در ارتباط با پرستاري مبتني بر شواهد در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال ۹۱

حميده دهقاني، فاطمه حيدري،زهره كريميان كاكلكي، طاهره سليمي

بررسي تاثير جراحي كولپورافي بر رضايت و عملكرد جنسي زنان

فرزانه جعفرنژاد، بي بي حليمه كاظميني، سيدرضا مظلوم

۱۱:45-12

بررسي مقايسه اي زمان خروج از تخت زود و يا دير هنگام بر بروز عوارض عروقي پس از آنژيوگرافي از طريق شريان فمورال- يك مرور نظامند و متا آناليز

مينا محمدي، دكتر علي اكبري ساري، دكتر ليلا جاناني، دكتر ميترا ذوالفقاري، دكتر كاظم حيدري

بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده محور بر تهديد درك شده مادران داراي دختر زير ۶ سال مبتلا به عفونت ادراري

زهرا ظفررمضانيان دكتر فاطمه الحاني

سبب شناسي افزايش ميزان سزارين در تبريز: بررسي ديدگاههاي كارشناسان بهداشتي ، مادران و همسران

حسين مطلبي، احسان سربازي

ارائه مقالات (سخنراني) روز پنج شنبه 7/9/1392

ساعت

سالن اميركبير

ارائه دهنده

سالن A

ارائه دهنده

سالن B

ارائه دهنده

۸:30-۸:45

بررسي كيفيت خواب و برخي عوامل فردي مرتبط با آن در سالمندان مقيم سراهاي سالمندان شهر اصفهان

بهروز رضايي، شهناز شوشتري زاده، پريسا نادري، رضوان رحمتي

رابطه شادي در كار با احساس انرژي و رفتارهاي شهروندي و سازماني در بين پرستاران بيمارستان هاي اصفهان

محمد رضا مصاحبي، محمد رضا دايي جعفري، مرضيه رشيدي راد

بررسي و مقايسه درصد وقوع بارداري بالاي ۳۵ سال  با ديگر علل بارداري پر خطر از ديدگاه برنامه سلامت باروري درمركزبهداشت شماره دواصفهان طي سالهاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱)

مهشيد مظاهري، فرشته مغزيان اصفهاني، دكتر مهرگان جهانگيري، دكتر علي پارسا، دكتر مهشيد احمديان

۸:۴۵-9

بررسي رابطه  استرس شغلي و سلامت  رواني در پرستاران

دكترعلي مهداد،

علي اسدي

ارتباط افسردگي با سندرم پاي بيقرار در بيماران تحت همودياليز در مراكز همودياليز استان چهارمحال و بختياري، سال ۱۳۹۰

زينب همتي

بررسي تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر روي رضايت شغلي پرستاران بيمارستان الزهرا (س) اصفهان

عبداله رضائي دهاقاني، كبري احمدي آخورمه، طيبه محرابي

9-9:15

تأثير برنامه آموزش خانواده بر بار مراقبين خانگي سالمندان مبتلا به دمانس

سعيد پهلوان زاده، فاطمه قائدي حيدري

هراس از انگ: تجربه خانواده از مراقبت از سالمندان مبتلا به آلازيمر

دكترحيدر علي عابدي، نجمه شفيعي، غلامحسين عبد يزدان، دكترمحمد رضا نجفي

بررسي ميزان سوء رفتار با كودكان در مادران مراجعه كننده به درمانگاه هاي شهري و ارتباط آن با برخي مشخصات دموگرافيكي آنها

مينو متقي، فرزانه روشنگران، بهناز تركان

۹:۱۵ ۹:۳۰-

بررسي مقايسه اي ميزان فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش­هاي عمومي و مراقبت­هاي ويژه در بيمارستان­هاي منتخب شهر اصفهان

مرضيه ضيايي راد،

الهام داوري دولت آبادي

بررسي الگوي تغذيه اي و تحرك در جمعيت ۶۰ـ۳۰  ساله شهر تبريز

سكينه عزيزي

تلاطم آزار جنسي در محيط كار وكلاي زن منطقه اصفهان

سولماز دهقان پور، دكتر آرش قدوسي، دكتر حيدري

۹:۳۰-۹:۴۵

تجربه پرستاران و بيماران از مشكلات اخلاقي در مراقبت پرستاري: مطالعه كيفي

عليرضا محجل اقدم، هادي حسنخاني، وحيد زمانزاده، سعيد خامنه، سارا مقدم

كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان معتاد

الهام داوري دولت آبادي، نرگس صادقي

مديريت دانش در كاركنان پرستاري بيمارستانهاي ساري۱۳۹۲

سيده هما حسيني. قهرمان محمودي، رضا يوسفي سعيدآبادي

۹:۴۵-۱۰

استاندارد سازي دفعات انجام مهارت هاي تعويض پانسمان وانفوزيون  مايعات وريدي بر اساس منحني يادگيري

دكترسيدرضا مظلوم خيزران ميري ، جواد ملك زاده، نيره داودي

مقايسه ي تاثير رفلكسولوژي و تن آرامي بر شدت دردزنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

 

مژگان سهيلي شهرضا فاطمه نظري

بررسي شيوع كاهش شاخص‌هاي رشد نوزادان در زنان باردار با كاهش سطح سلامت روان

راحله رضائيان لنگرودي،

سلمان خزائي

ارائه مقالات (سخنراني) روز پنج شنبه 7/9/1392

ساعت

سالن اميركبير

ارائه دهنده

سالن A

ارائه دهنده

سالن B

ارائه دهنده

۱۰:۳0 ۱۰:۴5-

بررسي وضعيت اشتغال و عوامل عدم اشتغال دانش آموختگان رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

دكتر سيد علي ناجي، اكرم نيكبخت، دكتر حيدر علي عابدي، اعظم اسماعيلي

The effectiveness of stress management training program on depression, anxiety and stress of the nursing students

محسن يزداني

سارا رضايي

سعيد پهلوان زاده

سطح سواد سلامت بلوغ در دختران ۱۶-۱۴ ساله پايه اول دبيرستان­هاي شهرستان اقليد در سال تحصيلي ۹۲-۹۱

عاليه زرين كلاه، فروزنده دشتي، دكترحيدرعلي عابدي

۱۰:۴۵ ۱۱-

مقايسه شيوع علائم ناراحتي هاي گوارشي در پرستاران روزكار و نوبتكار- كرمان - سال۱۳۹۰

اكرم جعفري رودبندي، سميه رحيمي مقدم، مهديه شفيعي زاده بافقي

بررسي ارتباط بين سبك زندگي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

فرشته مظهري آزاد نسيبه روزبه

مهدي رضايي برندق

 

بررسي تاثير مداخله آموزشي بر افزايش خودكارآمدي و آگاهي زنان براي پيشگيري از خشونت خانگي عليه آنها

مرضيه لطيفي، محمد حسين تقديسي، محمد اسحاق افكاري، منصوره قدوسي بروجني ، فيصل جمال زاده، مريم دستورپور

۱۱- ۱۱:۱۵

تدوين چارچوب عملياتي كردن عملكرد مبتني بر شواهد

نسرين سرابي

ارتباط سلامت معنوي و اضطراب موقعيتي قبل از عمل­جراحي پيوند عروق كرونر در بيماران بستري در بيمارستان ارديبهشت شيراز

دكتر سيد علي ناجي  مرضيه جوانمردي

حيدر علي عابدي

بررسي نوع زايمان زنان مولتي­پار بالا در زايشگاه ۱۷شهريور تامين اجتماعي مشهد ۱۳۹۰-۱۳۸۵

سميرا ابراهيم زاده ذگمي، محبوبه قابل، مريم خادم احمد آبادي

۱۱:۱۵- ۱۱:۳۰

بررسي رعايت نكات ايمني نانو، توسط محققين مرتبط نانو در محيط‌هاي آزمايشگاهي دانشگاه هاي استان اصفهان  جهت ارتقاء سلامت محققين

دكترحيدرعلي عابدي دكترغلامرضا اميري سميه محمودي

بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر اضطراب بيماران تحت عمل جراحي باي پس عروق كرونر در مركز آموزشي درماني سيدالشهداء اروميه در سال ۱۳۹۱

مريم ريگي

خوشي ها ونا خوشي هاي زايمان وپس از آن درزنان مبتلا به تالاسمي ماژور جنوب ايران

فاطمه كمالي دكترآرش قدوسي دكترحيدر علي عابدي

۱۱:30-۱۱:45

بررسي نقش اهمال كاري در سازگاري اجتماعي و سلامت روان زنان

ام البنين باقرنژاد

يارعلي دوستي رمضان حسن زاده

تجارب مشترك خانوده هاي بيماران زن مبتلا به اختلال دوقطبي در فاز مانيا ( يك مطالعه پديدار شناسي(

ليدا ساساني، مريم مقيميان، دكترسيد علي ناجي، فاطمه لهراسبي

بررسي حاملگي هاي پر خطردر استان فارس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲

محمد مهدي پرويزي، مهرداد شريفي مسعود منشي، علي قريحه، سكينه الهي

۱۱:45-12

بررسي ارتباط بين عوامل اقتصادي- اجتماعي با مرگ ناشي از حوادث در كودكان زير پنج سال روستاهاي شهرستان اهواز در سال ۱۳۸۹

فريده فرهي

دكتر دولاح

اثر بخشي تكنيكهاي شناختي بر كاهش اضطراب و افسردگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

فاطمه عزت طلب مقدم اباتري، شهربانو قهاري، علي اصغر اصغر نژاد، فرشته عزت طلب مقدم

بررسي ارتباط سبك زندگي با كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبيرستان‌هاي شهرستان مشهد در سال تحصيلي ۹۲-۹۱

فوزيه نقيبي، ناهيد گلمكاني ، حبيب ا... اسماعيلي، فاطمه محرري

 

ارائه مقالات (سخنراني) روز پنج شنبه 7/9/1392

ساعت

سالن اميركبير

ارائه دهنده

سالن A

ارائه دهنده

سالن B

ارائه دهنده

۱۴-۱۴:۱۵

تجارب مادران داراي كودكان در سن قبل از مدرسه با سابقه جراحي  آترزي مري، يك تحقيق كيفي

حيدر علي عابدي

فروزنده دشتي معصومه شهباز گهرويي

بررسي عوامل مرتبط با كاربرد  كارپوشه (Portfolio) در آموزش باليني بخش ويژه قلب دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان(اصفهان) سال ۱۳۹۱

شايسته صالحي،طاهره رضايي،حيدرعلي عابدي

شناخت مقايسه اي نقش و جايگاه تلويزيون ايران و تلويزيون هاي كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت نو جوانان

مهساالسادات موسوي نيره بهراميان

۱۴:۱۵۱۴:۳۰-

ارتباط هوش هيجاني و سبك رهبري تحول آفرين

زهره قزل سفلي

بررسي حيطه هاي عملكرد باليني پرستاران در مراكز درمان اعتياد

ليلا قيصري، آرش قدوسي،شايسته صالحي

بررسي شيوع سزارين و علل آن در بيمارستان شهيد منتظري نجف آباد ۱۳۹۱

شيرين رهرو مستقيم

مژگان صادقي

فاطمه ترابي

۱۴:۳۰-۱۴:۴۵

تجارب دعا مرتبط با باورها و نگرش هاي بيماران مبتلا به سرطان  تحت شيمي درماني بستري

فرنوش عزيزي

حيدرعلي عابدي سيدعلي ناجي

بررسي ارتباط سبك زندگي و سلامت در سالمندان شهري و روستايي شهر اصفهان

مينو متقي، فرزانه روشنگران

بهبود سريع و كاهش حملات عود عفونت هرپس سيمپلكس تناسلي با گياه درماني

فروزنده دشتي

مژده معتمدي

۱۴:۴۵۱۵-

بررسي نيازهاي يادگيري بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي بستري در بيمارستان نور و علي اصغر (ع) اصفهان بر اساس الگوي فرآيند پرستاري در سال ۱۳۹۱

دكترشايسته صالحي منصور سياوش دستجردي

مهرنوش موحدي

مقايسه اثر اسكراب با پوويدين آيودين (بتادين) و ژل اپي­مكس بر بارميكروبي دست تيم اسكراب بيمارستان رسول اكرم شهر رشت در سال ۱۳۹۱

سيدعلي ناجي شهناز بهشتي

بهروز توكلي

مقايسه Auriculotherapy  و طب فشاري بدن در درمان ديسمنوره

ماندانا فلسفين

15-15:15

چالش هاي نقش خانواده در پيشگيري از اعتياد جوانان و نوجوانان

مژگان قاسمي

دكترسيد علي ناجي

بررسي ميزان رعايت استاندارد هاي جلوگيري از تداخل غذا ودارو در بيماران بستري

دكترشايسته صالحي مصطفي عبدالهي

سعيد اسلامي

حمايت طلب شده ي والدين بعد از مرگ كودك: يك مطالعه پديدارشناسي

فردوس پلارك،نرگس صادقي، دكترشايسته صالحي، ناصر سراج خرمي

۱۵:۱۵۱۵:۳۰-

مقايسه وضعيت رعايت شأن بيماران بستري در بيمارستان هاي مختلف شهر اصفهان

زهرا راعي دهقي دكترحيدرعلي عابدي دكترمحسن شهرياري

بررسي عوامل مرتبط با گرايش ادامه تحصيل پرستاران در ساير رشته‌ها در بيمارستان‌هاي شيراز

دكترحيدرعلي عابدي سميه زارع

دكتر شايسته صالحي

ازدواج كودكان دختر، زمينه ساز آسيب هاي جسمي ، روحي و اجتماعي

فروزنده دشتي، مريم هاشميان، بهناز نصيري، مينو متقي

۱۵:30-1۵:45

بررسي رابطه سبك زندگي مرتبط با رفتار تغذيه­اي با شدت بيماري نارسايي مزمن كليه در بيماران بستري در بيمارستان ام آر آي شيراز در سال ۱۳۹۱

سيد علي ناجي حيدر علي عابدي

مليحه خسروي زاده

ميزان بروز مواجهه با وسايل نوك تيز آلوده و ترشحات بيماران در بيمارستان آيت ا... كاشاني كرمان در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

مهديه ياسمن

عصمت رضايي

نويد اسدي

بررسي دلايل قتل دو كودك توسط مادر، بدنبال افسردگي بعد از زايمان و نقش پرستار بهداشت جامعه در پيشگيري از اين فجايع.تابستان ۱۳۹۲.

ريحانه رستگاري

حيدرعلي عابدي

۱۵:۴۵۱۶-

برنامه مراقبت از بيمار ديابتي – يك گزارش موردي

نرگس معنوي . دكترحيدرعلي عابدي

چالش هاي پرونده هاي كيفري مرتبط با طلاق در زنان مراجعه كننده به دادگاه هاي خانواده: يك مطالعه پديدار شناختي

افسانه حداد

دكتر آرش قدوسي

دكتر مهدي نقوي

اثرات آموزش صحيح مراقبت هاي بهداشتي به پرستاران در ارتباط با  كنترل عفونت ها

شراره رحيمي

 

ارائه مقالات (پوستر) روز چهار شنبه  6/9/1392

 

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

 

عنوان مقاله

ارائه دهنده

 

عنوان مقاله

ارائه دهنده

 

1

بررسي درك از حمايت اجتماعي در خانواده هاي معتادين

محمد حيدري حميده منچري، منصوره قدوسي بروجني

10

مراقبت هاي تسكيني و معنوي در بيماران سرطاني

نجمه شفيعي

19

تأثيرآموزش بر اساس تئوري خودتنظيمي بر فعاليت فيزيكي زنان مبتلا به ديابت نوع۲

مهرالسادات مهدي‌زاده نوشين پيمان

حبيب اله اسماعيلي

 

2

ارائه راهكارهايي عملي جهت بهره برداري دانش پرستاري از نتايج تحقيقات باليني

فاطمه حداديان، اميد كشاورزي، عبدالعلي شريعتي

11

سلامت معنوي نامي آشنا واژه ايي كاربردي

فرح عباسيان، مجيد مير محمد خاني، زهرا عباسي دولت آبادي مرتضي رجبپور، اكرم ذبيحي

20

بررسي موانع ارتباطي بين پرستاران و بيماران سالمند در بيمارستان‌ فاطمه الزهرا(س)نجف آباد

مرضيه پولادچنگ نجف آبادي، اكرم انصاري نجف آبادي

 

3

نقش آموزش دريافت شده در تبعيت از رژ‍يم درماني

ليلا مردانيان

12

تاثيرعرق كاسني بر روي زردي نوزادان

فتانه خدايي، ميترا نصر اصفهاني

21

بررسي ارتباط وزن گيري مادربا سن و پاريته

فهيمه رضايي، ميترا ريحاني

 

4

بررسي ميزان تكريم ارباب رجوع  در مراجعين به كلينيك درماني امام علي (ع)وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  درسال۹۲

مرضيه قاسمي، فرانك صفدري، فاطمه دريس، سميه قاسمي، معصومه اصغريان

13

ديدگاه پرستاران شاغل در خانه ي سالمندان در زمينه  سوء رفتار نسبت به سالمندان زن در مدت زمان بستري و ارايه راهكارهاي مناسب با روش حل مساله

دكترسيد علي ناجي، اعظم خانيان

22

بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرسنل زن شاغل در مركز بهداشت شماره ۲ اصفهان در مورد بيماري ايدز و برخي عوامل مرتبط با آن  در سال۱۳۹۱

مژگان طلايي

مهشيد احمديان

غلامرضا بديعيان شهرام عباس زاده

 

5

رعايت استانداردهاي الزامي بيمارستان دوستدار ايمني و عملكرد كادرپرستاري بخشهاي جراحي  (يك مطالعه كمي)

دكترحيدرعلي عابدي

اعظم مولادوست

مينو متقي

مرضيه عادل مهربان

14

استراتژي بازخورد با تأكيد بر استانداردهاي مراقبت دارويي بر ميزان آگاهي و اشتباهات دارويي دانشجويان پرستاري

زهرا پورفرزاد، زهره قمري زارع، مولود فرمهيني فراهاني، مجتبي قرباني

23

بررسي ساختار قامتي دانش‌آموزان پايه اول دبيرستان‌هاي ناحيه سه آموزش و پرورش در سال تحصيلي۹۱-۹۲

ميترا رضايي، اشرف قنبري، مهنازالسادات ايزدي، فاطمه فولادي

محسن آقا بابايي

 

6

بررسي رابطه هموگلوبين گليكوزيله با دانش و نگرش كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع اول

سهيلا شفيعي

دكتر شايسته صالحي

پروانه اميني

15

بررسي ارتباط سوءرفتاربا رشد و تكامل كودكان زير ۵ سال

شكوفه بخشي نيا، ميتراريحاني

24

نقش استرس هاي شغلي درانتخاب الگوهاي سازگاري و وضعيت سلامت روان پرستاران

مهري جهانشاهي ،زهرا جنت عليپور، محبوبه نصيري، نسرين نوابي

 

7

بررسي سلامت  رواني پرستاران

علي اسدي

داود رحيمي

16

توانمندسازي محاسبات داروئي پرستاران

دكتر حيدر علي عابدي محمد رضا قوي، دكتر رضا مناني

25

بررسي مشكلات شايع كودكان زير ۸ سال در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش مركز بهداشت شماره ۲ اصفهان در سال ۱۳۹۱

زهرا صدوقي ، مريم كاظمي ، زمانه وفائي مهرگان جهانگيري

 

8

نقش مهارتهاي زندگي بر سازگاري اجتماعي نوجوانان

محسن يزداني

جهانگير مقصودي

17

تمرينات يوگا و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي¬درماني

فريدخت يزداني

26

بررسي علل مصرف شير مصنوعي در كودكان زير ۶ ماه تحت پوشش مركز بهداشت شماره ۲ اصفهان در سال ۱۳۹۱

مريم كاظمي،زمانه وفائي، زهرا صدوقي، اشرف السادات سيدصالحي

 

9

عواقب و پيامدهاي رفتارهاي پرخطرجنسي در نوجوانان

بهناز تركان

شيوا تنهايي

18

راهكارهاي كاربردي كاهش و كنترل عفونت پرميكت در بيماران تحت درمان با همودياليز

شهرزاد خجندي جزي، صفورا دري، ميثم رحيمي پور اناركي

27

معرفي روش جديد IVM ومزاياي ان نسبت به روش IVF مرسوم

مهساالسادات موسوي

 

ارائه مقالات (پوستر) چهار شنبه 6/9/1392

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

 

عنوان مقاله

ارائه دهنده

 

عنوان مقاله

ارائه دهنده

28

فراواني و حساسيت آنتي بيوتيكي شيگلاهاي جدا شده از مبتلايان به اسهال خوني ارجاعي به آزمايشگاه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شهناز بهشتي

36

Prevalence of metabolic syndrome among admitted people in the Heart Center dependent to University of Medical Sciences

عليرضا نوري غلامي زاده

44

بررسي كيفيت ارائه خدمات بهداشتي مربوط به آموزش مادران كودكان زير ۲ سال در مراكز بهداشتي درماني شهر تبريز

وحيده سروشان

29

بررسي علل عدم گزارش دهي خطاهاي باليني و روش هاي منتخب گزارش دهي خطاهاي باليني  توسط پرستاران شاغل در بيمارستان حجت ابن الحسن عسگري اصفهان

محترم جعفري مرضيه پولادچنگ نجف آبادي

37

بررسي ميزان شناخت و كاربرد تكنولوژي نوين ( رسانه هاي ديجيتال) در پرسنل مراكز بهداشتي درماني شهرستان نكا در سال۹۱

محمد واحديان شاهرودي بنين جلالي آكردي، ابوالحسن نقيبي فرزانه جلالي آكردي

45

فراز و نشيب هاي طراحي تا بهبود كيفيت « فرم ثبت آموزش بيمار» در اقدام پژوهي گسترش نقش پرستاران آموزش دهنده ي الزهرا(س)

پروانه خراساني، مريم رسولي،محمود نصر اصفهاني، سرور پرويزي، منصوره  زاغري تفرشي

30

رويكردهاي پيشنهادي افزايش مراجعه مادران براي دريافت مراقبتهاي نوزادان: دلايل تاخيرمراجعه به مراكز بهداشتي

حسين مطلبي، احسان بلند نظر

38

بررسي سطح آگاهي و نگرش دختران دبيرستاني شهرستان خوي نسبت به روند بلوغ در سال تحصيلي۰ ۹-۱۳۸۹

سكينه زينالي، محمدرضا فروتني، سليمان محمدلو

ربابه پاكجو، راحله عبادي

46

چالش‌هاي پرونده‌هاي كيفري مرتبط با طلاق در زنان مراجعه كننده به دادگاه‌هاي خانواده:يك مطالعه پديدار شناختي

افسانه حداد

دكتر آرش قدوسي  دكتر مهدي نقوي

31

بررسي ميزان آلودگي به شپش سر در دانش­آموزان مدارس ابتدايي روستاهاي آبادان در سال ۱۳۹۱

مريم بان

شايسته صالحي

مينو متقي

39

بررسي رابطه ميزان دين داري و بهداشت روان دربين دانشجويان علوم پزشكي لرستان

فاطمه پناهي، دكتر كوروش گرجي، شيما هاشمي، سجاد حيات الغيب،زيبا خداكرمي

47

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مردم شهرستان يزد درخصوص آنفلوآنزاي خوكي (H۱N۱)A در سال ۱۳۸۹

حسن شهبازي   دكترسيد سعيد مظلومي محمود آباد   حسن رضايي پندري

32

بررسي زير ساخت‌هاي مديريت ارتباط با مشتري در مراكز بهداشتي درماني شهرستان خوي

پريسا حسيني كوكمري

مهدي برياجي

40

بررسي ارتباط سبك زندگي با كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبيرستان‌هاي شهرستان مشهد در سال تحصيلي ۹۲-۹۱.

فوزيه نقيبي، ناهيد گلمكاني ، حبيب ا... اسماعيلي، فاطمه محرري

48

بررسي وضعيت خود مراقبتي در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت سال ۹۲-۱۳۹۱

فاطمه مؤدب، عاطفه قنبري، ارسلان سالاري، احسان كاظم نژاد ليلي، ميترا صدقي ثابت؛ عزت پارياد

33

بررسي شيوع پر فشاري خون در استان همدان و ارتباط آن با BMI و ارائه راهكارهاي كنترل فشار خون

علي نوري ساعد، نساء نوغان

41

بررسي نياز هاي آموزش باليني بخشهاي ويژه در دانشجويان ارشد مراقبت ويژه پرستاري

حميده دهقاني

خديجه دهقاني

خديجه نصيرياني

49

بررسي سوء رفتار رواني و غفلت وارتباط آن با سن وجنس در سالمندان بستري در بيمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان ميبد در سال ۱۳۹۲

الهام فلاح يخداني،

دكتر آرش قدوسي دكترحيدرعلي عابدي

34

تعيين ارتباط حمايت اجتماعي ادراك شده و رضايت از زندگي درسالمندان شهر گناباددر سال۱۳۹۱

فهيمه چوپان وفا، محدثه نيازي ايوري،علي دلشاد نوقابي،مريم عشقي زاده

42

بررسي شيوه زندگي ارتقاسلامت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي كرمان در سال ۱۳۹۱

مريم حسين نژاد

50

فرايند پرستاري در مددجوي مبتلا به دوره شيدايي اختلال دو قطبي

محسن يزداني

35

پرستاري مبتني بر شواهد ، راه گشاي فاصله ها

احمد قدمي

شكوه سجادي

43

اثرات زيست محيطي جنگهاي نوين

بهرام زماني

علي صالحي

 

   

ارائه مقالات (پوستر) پنج شنبه 7/9/1392

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

 

عنوان مقاله

ارائه دهنده

 

عنوان مقاله

ارائه دهنده

51

بررسي اثربخشي برنامه هاي طراحي شده بر ارتقاي سطح كيفيت زندگي در مبتلايان به سرطان پستان

سميه رمضانلي

مرضيه كارگر جهرمي

نحله پرندآو

زهره باديه پيما

59

بررسي رابطه سلامت معنوي با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه در بيماران بستري در بيمارستان ام آر آي شيراز در سال ۱۳۹۱

مليحه خسروي زاد

دكتر سيد علي ناجي

دكترحيدر علي عابدي

67

بررسي رابطه اجراي استاندارد هاي حرفه اي با متغيير هاي دموگرافيكي درمراقبت از بيماران محتضر بستري در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال۱۳۹۲

دكترسيد علي ناجي

حميد هاشمي شهركي

دكترشايسته صالحي

52

سبك زندگي ارتقا دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان

ناهيد گلمكاني فوزيه نقيبي دكتر حبيب ا... اسماعيلي. فاطمه محرري

60

بررسي تجارب درمان افراد تحت درمان نگهدارنده باشربت ترياك شهر كرمان سال ۱۳۹۲

زهرا شهاب ساماني

دكتر علي خردمند

دكتر حيدر علي عابدي

68

بررسي يك  مورد سرطان مهاجم مجاري شيري در بارداري

مريم قادري نسيم روحپرورزاده مهرگان جهانگيري

53

سونوگرافي واژينال براي پيشگويي زايمان زودرس در زنان باردار پرخطر: مطالعه آينده نگر

ناهيد دهقاني

61

بررسي ارتباط وضعيت اقتصادي و سطح سلامت

سعيد اميني

69

افسردگي در بيماران دياليزي

فاطمه مقدم، زهرا پورجم، آرزو آزرم.

54

The relationship between fixed and rotating shifts with job burnout in nurses working in critical care areas

مهدي شمالي

62

خانواده هاي نيازمند در جامعه، عدم حمايت مناسب از آنان و پي آمد هاي آن

دكتر حيدر علي عابدي

خديجه قدم خير

70

بررسي ارتباط بين حمايت اجتماعي با  و نيازهاي روانشناختي و ابعاد آن در دانشجويان دختر

مريم رضايي

سيد موسي گلستانه

55

بررسي عوامل موثر بركيفيت مراقبت و ايمني بيمار از ديدگاه پرسنل يكي از بيمارستان هاي شهرستان سبزوار

ايروان مسعودي اصل

زهرا رياحي، محمد  طاهري نامقي، موسي الرضا پرويزي، زينب صديقي صومعه كوچك

63

محروميت مادران در آستانه طلاق از ملاقات با فرزندانشان در خانواده هاي تك والدي در  مقابل سوءرفتار همسر : گزارش موردي

دكترحيدر علي عابدي

دكترشايسته صالحي

فاطمه السادات ابطحي نژاد مقدم

71

اهميت كيفيت مراقبت پرستاري در ارتقاسلامت

محمد لطيف راستيان

سميه حسن نيا، فاطمه صادقي،دكتراميرعنبري، آرش خليلي، شهباز مظفري

56

بررسي موانع آموزش به بيمار از ديدگاه پرستاران و مديران پرستاري

شريفه منعميان

منيره صادقي

64

سندرم پيش از قاعدگي و نشانه هاي آن دردختران جوان

فاطمه نقدي

72

روز آمد كردن برنامه كشوري  واكسناسيون  كودكان

فروزنده دشتي

محبوبه هوشيار

57

بررسي نگرش زنان مراجعه كننده به درمانگاه هاي زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز نسبت به معاينات ژنيكولوژي

مهساالسادات موسوي

طاهره كشاورز

65

انجام زايمان در منزل توسط ماماي جامعه نگر: راهكار تحقق اهداف بيمارستانهاي دوستدار مادر

بهناز تركان

زهرا تقوي

فاطمه درامامي

73

بررسي عوامل مرتبط با بروز اسهال در دوره¬ي از شير گرفتن كودك

حكيمه نصيري دكترشايسته صالحي

بهناز تركان

58

بررسي تاثير داروهاي گياهي بر گر گرفتگي حاصل از يائسگي

فائزه خدادادي ، مرجان نخكار

66

تاثير طول مدت تزريق زير جلدي انوكساپارين سديم بر شدت درد و وسعت كبودي محل تزريق

دكتر مسعود بحريني، آذر دادائين، دكتر افشين استوار، دكتر پرويز بزي

74

بررسي عوامل موثر بر سلامت روان سالمندان: مروري

مهران تهرخاني

فاطمه مقدم

ارائه مقالات (پوستر) پنج شنبه 7/9/1392

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

 

عنوان مقاله

ارائه دهنده

 

عنوان مقاله

ارائه دهنده

75

بررسي رابطه ابعاد رضايت شغلي با رضايت زناشويي كاركنان پرستاري متأهل شاغل در بيمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) شهرستان نجف آباد

حيدر علي عابدي

داود رحيمي

سيمين فدايي

84

بررسي وضعيت فعاليتهاي ارتقاء سلامت بيماران ديابتي نوع ۲ مراجعه كننده به درمانگاههاي تامين اجتماعي شهر نجف آباد ۱۳۹۲

دكتر حيدرعلي عابدي

دكتر آرش قدوسي

علي شفيعي

93

بررسي رابطه بين سبك رهبري خدمتگزار ويادگيري سازماني با اشتياق شغلي پرستاران

پيمان آخربين

دكتر عادل زاهدبابلاند

دكتر عباس تقي زاده باقي

76

:اثر پروبيوتيك در درمان عفونت ناشي از هليكوباكتر پيلوري در كودكان

مژگان صادقي

نازي كريمي،

85

ارزيابي تحريف هاي شناختي و تاثير آن بر سلامت روان زنان جوان و ميان سال

ام البنين باقرنژاد

94

درك كودك از مرگ عزيزان و راه هاي تطابق با آن

شيلان عزيزي

77

بررسي فراواني مرگ ومير نوزادان نارس در بخش مراقبت‌هاي ويژه‌ي نوزادان بيمارستان قائم(عج) و امام رضا(ع) در سال ۱۳۹۰

طيبه‌ريحاني

زهرا هادي‌زاده‌طلاساز

86

بررسي شاخصهاي مرگ و مير و برخي عوامل مرتبط با ان در كودكان زير پنج سال

فريده فرهي

دكتر  دولاح

خسرو ممبيني

95

ناباروري و پيوند رحم

شيرين رهرو مستقيم

نازي كريمي

مژگان صادقي

78

طراحي و ساخت حفاظ امنيتي تيوب هدايت شونده جهت كاهش و پيشگيري از صدمات ورزش زمستاني غيراستاندارد تيوب سواري و افزايش ايمني ورزشكاران با استفاده از روش حل مشكل (problem solving) و تكنيك دلفي (Delphi technique)

دكترحيدرعلي عابدي، صفرعلي اسماعيلي وردنجاني،

محمود اسماعيلي وردنجان

87

بررسي سطح سواد سلامت پوست وموي دوران  بلوغ در  دختران ۱۶-۱۴ ساله پايه اول دبيرستان­هاي شهرستان اقليد.

عاليه زرين­كلاه

فروزنده دشتي

دكترحيدرعلي عابدي

96

بررسي ‌عوامل مرتبط با  FTTدر‌كودكان زير‌يكسال روستاي بيرق از توابع شهر تبريز در سال۱۳۹۲

سجاد بهراد اجيرلو  حميد اله وردي پور

آرزو توپچيان

79

بررسي ميزان تحرك سالمندان شهرستان مشكين شهر

صفيه كنعاني

آرزو توپچيان،حميد اله وردي پور، ليلا عليزاده

88

بررسي تاثير استفاده از چشم بند و گوش بند بر كيفيت خواب بيماران بخش هاي مراقبت ويژه

ناهيد حسيني

97

تاثير مداخله آموزشي بر دانش و عملكرد همتايان دانش آموزان مبتلا به ديابت نوع۱ در دبيرستان هاي شهركرد سال ۱۳۹۱

زينب همتي

معصومه عليدوستي

80

بررسي وضعيت بهداشتي خانوارهاي تحت پوشش پايگاه بهداشت سنجوانمره شهر اصفهان در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲

بهاره آفريگان

89

رابطه ويژگي هاي شخصيتي با خودكارآمدي و ارزش هاي شغلي در پرستاران

عيسي مومني يانسري

اكرم نوروزي

عليرضا همايوني

فاطمه گل علي پور

98

ازدواج كودكان دختر  ، زمينه ساز آسيب هاي جسمي ، روحي و اجتماعي

فروزنده دشتي

مريم هاشميان

بهناز نصيري

مينو متقي

81

Sleep Quality and Sleepiness: A Comparison between the Daytime nurses, Shift nurses and the Employees of Kerman Medical Science University.

اكرم جعفري رودبندي

سميه رحيمي مقدم، زهره نوروزي، محمد رضا بانشي

هاجر صادقي

90

مقايسه  تاثير آموزش  مبتني بر وب، مبتني بر شبيه سازي و مرسوم بر دقت تخمين ديداري حجم خونريزي پس از زايمان

معصومه كردي، فرزانه رشيدي، طلعت خديوزاده، سيدرضا مظلوم، فريده اخلاقي، محمود تارا

99

بررسي سلامت معنوي و ابعاد آن در بيماران مولتيپل اسكلروزيس

بتول تيرگري

منصوره فروزي

، مريم توفيقي

صديقه ايرانمنش

82

ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري در مورد اولويت هاي ارزشيابي اساتيد

مريم حسيني، سميه رحيمي مقدم، ساناز اماندادي

91

ارتباط  احساس تنهايي و فعاليت هاي زندگي روزانه در سالمندان

خيزران ميري

رويا وفايي نيا

طيبه غلام زاده

100

   

83

بررسي عوامل فردي مرتبط با بستري مجدد بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در بيمارستان هاي شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۰.

ولي اله دشت پور.، حيدرعلي عابدي ، سيدعلي ناجي

92

مروري بر درمان ديابت در طب مكمل ايران

مژگان قاسمي  شايسته صالحي، حيدرعلي عابدي

 

   

 

 
"
تعداد بازدیدکنندگان امروز 3
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 76534
تعداد کاربران بر خط 661
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal